Spelregels, helaas zijn ze soms nodig…

 

 1. Gabby - lifestyle coach (bedrijfsnaam: May I Help You) , gevestigd te Langenboom, KvK-nummer 817 400 93, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtneemster. De  wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke  opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtneemster zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma's, workshops, trajecten en levering van overige producten en diensten door of namens opdrachtneemster waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Er wordt gewerkt met eerste klas kwaliteitsproducten maar opdrachtneemster is niet verantwoordelijk voor eventuele tegenvallende resultaten of kwaliteit. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, bijvoorbeeld bij de bloedtest.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
 6. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 dagen. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 7. Opdrachtneemster kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Op de offerte staat de traject- of pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Opdrachtneemster komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Wanneer geen vast tarief is vastgesteld wordt het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van opdrachtneemster vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden eventueel apart vermeld De vermelde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Tarieven zullen voor zakelijke klanten exclusief btw worden vermeld.
 9. Voor producten uit de webshop geldt dat de in het aanbod vermelde prijzen inclusief btw en exclusief verzendkosten zijn. Producten uit de webshop zullen niet worden verzonden voor de gehele betaling is voldaan, tenzij anders vermeld.
 10. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtneemster heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan op opdrachtnemer. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtneemster zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 12. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van opdrachtgever. Intake of consult zal in principe plaatsvinden in Mill maar kan ook digitaal doorgaan.
 13. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 14. Opdrachtneemster is gerechtigd opdrachtgever door te verwijzen in geval van klachten waarbij zij niet voldoende te hulp kan schieten.
 15. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtneemster de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de opdrachtnemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtneemster maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 16. Een los consult kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, wordt 50% van het bedrag doorberekend. Binnen de 24 uur wordt er niets meer geretourneerd.
 17. Het is het niet mogelijk om aangeschafte (digitale) producten uit de webshop te retourneren. Door bestelling en betaling van de (digitale) producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Daarnaast zijn er producten die op maat worden gemaakt voor de opdrachtgever. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij bij aankoop akkoord gaat met een product gemaakt op de visie van opdrachtnemer en hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen tijdens een online programma Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 18. Opdrachtneemster behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd. In geval van een wijziging, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer.
 19. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een intake of consult. In geval de locatie of data door opdrachtneemster wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 48 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven afspraak op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 20. In geval van overmacht is opdrachtneemster gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtneemster redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand. Indien zich zo een situatie voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtneemster jegens opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 21. Opdrachtneemster is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 22. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtneemster tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en content.
 23. De auteursrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij opdrachtneemster. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtneemster een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. Opdrachtneemster verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online programma of ander digitaal product te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 24. Het is opdrachtgever niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een consult, tenzij anders overeengekomen.
 25. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 26. Het staat opdrachtneemster te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 27. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 28. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 29. Betaling dient altijd volledig vooraf plaats te vinden.